โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 25 มิถุนายน 2567
มาโรงเรียน 0
ไม่มาโรงเรียน 1602
สถิตินักเรียนมาเรียน
นักเรียนทั้งหมด 1,549 คน จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม
เพศ ชาย 14613799132146101 761
หญิง 135111113144148137 788
รวม 281248212276294238 1,549

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
ล๊อกอิน