โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 22 เมษายน 2567
มาโรงเรียน 2
ชาย 1
หญิง 1
ไม่มาโรงเรียน 1049
ชาย 533
หญิง 516
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 200000
ชาย 100000
หญิง 100000
ไม่มาเรียน 27023002712780
ชาย 13912601301380
หญิง 13110401411400