โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
มาโรงเรียน 618
ชาย 307
หญิง 311
ไม่มาโรงเรียน 872
ชาย 419
หญิง 453
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 253187174211
ชาย 12910273111
หญิง 12485101100
ไม่มาเรียน 194330269277234
ชาย 11242012913798
หญิง 81910140140136