โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 25 มิถุนายน 2567
มาโรงเรียน 0
ไม่มาโรงเรียน 1602
ชาย 766
หญิง 836
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 000000
ชาย 000000
หญิง 000000
ไม่มาเรียน 315269244238265271
ชาย 14513912397126136
หญิง 170130121141139135