โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
มาโรงเรียน 0
ไม่มาโรงเรียน 1490
ชาย 726
หญิง 764
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 000000
ชาย 000000
หญิง 000000
ไม่มาเรียน 272230204271278235
ชาย 1401269313013899
หญิง 132104111141140136