โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

วันที่ 25 มิถุนายน 2567
มาโรงเรียน 29
ชาย 20
หญิง 9
ไม่มาโรงเรียน 1573
ชาย 746
หญิง 827
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 995051
ชาย 465041
หญิง 530010
ไม่มาเรียน 306260239238260270
ชาย 14113311897122135
หญิง 165127121141138135