โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Latplakhaophitthayakhom School

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียน ที่ 1/2564

ป้อนรหัสนักเรียนเพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน